Bestelproces

 1. Achter het gewenste artikel “Koop nu” aanklikken. Bij “aantal” kunt u het gewenste aantal anders dan 1 aangeven. Klik op “update” om het nieuwe aantal op te slaan. Het artikel wordt in het winkelwagentje geplaatst.
 2. Wanneer u de juiste artikelen in het winkelwagentje heeft geplaatst drukt u op “afrekenen”.
 3. U komt nu eerst op de inlogpagina. Wanneer u een nieuwe klant bent dient u zich links op de pagina aan te melden als nieuwe klant. Wanneer u een terugkerende klant bent kunt u zich rechts op de pagina aanmelden middels uw e-mailadres en wachtwoord.
 4. Wanneer u bent ingelogd komt u op de pagina met verzendinformatie. U heeft hier 2 opties namelijk : Briefpost of pakketpost. Indien u voor briefpost kiest (gratis verzending vanaf € 10,-) bent u zelf verantwoordelijk voor de verzending en bij pakketpost nemen wij de verantwoordelijkheid van de verzending van uw bestelling. Wanneer u uw keus heeft gemaakt kunt u bij “opmerkingen” eventueel nog uw opmerking kwijt. Klik uiteindelijk op "Volgende".
 5. Op de volgende pagina komt u bij de betaalmogelijkheden. U heeft de mogelijkheid uit:
  • Overschrijving (handmatig overmaken)
  • IDEAL betaling (U komt rechtstreeks op de betaalpagina van uw bank waar onze gegevens al voor u klaar staan)
  • PayPal
 6. Klik uiteindelijk op "Volgende".
 7. Ten slotte komt u op de pagina waar u uw bestelling definitief gaat bevestigen. Ook hier kunt u eventueel nog wijzigingen aanbrengen. Als alles goed is ingevuld bevestigd u uw bestelling door op “Bevestigen” te drukken, daarna is uw bestelling geplaatst.
 8. U ontvangt van ons een e-mail met bevestiging dat uw bestelling is geplaatst en de factuur met het overzicht van de bestelde artikelen, de totaalkosten en de verzendgegevens.
 9. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen (mits het een rembourszending is) krijgt u van ons een e-mail op de dag dat het pakket wordt verstuurd.

Verzending

Uw bestelling wordt verstuurd d.m.v. TNT Post. Tijdens het bestelproces kunt u kiezen uit de volgende verzend methoden:

 • Ophalen (gratis)
 • Per pakketpost (kosten bedragen € 6,75 voor Nederland en € 9,99 voor Belgie - pakket wordt verzekerd verstuurd)
We versturen de pakketpost altijd met handtekening, hierdoor is het noodzakelijk dat u zelf op het afleveradres aanwezig bent om het pakket in ontvangst te nemen. Indien u, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig bent zal het pakket de volgende werkdag nog een keer worden aangeboden op het afleveradres. Wanneer u dan ook niet in de gelegenheid bent om het pakket in ontvangst te nemen zal TNT een briefje achterlaten met daarop het adres en de uiterlijke periode waar u het pakket kunt afhalen. Indien dat niet binnen de gestelde termijn gebeurd zal het pakket retour gestuurd worden naar ons. U kunt u bestelling verwachten binnen 2 werkdagen nadat u van ons bericht heeft gekregen dat u bestelling verstuurd is. Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Betaling

U kunt uw bestelling bij ons op verschillende manieren betalen, nl. Overschrijving Wanneer u kiest om uw bestelling per overschrijving (via bank) te voldoen zullen wij wachten met het versturen van uw bestelling totdat het totaalbedrag van de bestelling op onze rekening (ING 6255475, IBAN NL85INGB0006255475, SWIFT (BIC) INGBNL2A t.n.v. The Partyshop te Amsterdam is bijgeschreven. Vergeet niet het bestelnummer bij uw overschrijving te vermelden. iDeal Indien u een bestelling bij ons geplaatst heeft met betaling d.m.v. iDeal kunnen wij uw bestelling snel naar u versturen. PayPal Betaling van uw bestelling kan ook d.m.v. credit card of als u over een PayPal account beschikt. Daarnaast heeft deze betaalmethode als voordeel dat wij uw bestelling direct kunnen versturen dus heeft u uw bestelling zeer snel in huis. Rembours Indien u als betalingsmethode kiest voor Rembours zal uw bestelling direct verstuurd worden (mits op voorraad) en kunt u het totaalbedrag van uw bestelling voldoen aan de postbode. Nadeel van deze betalingsmethode zijn de extra kosten welke voor Rembours berekend worden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Partyshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33271837 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.partyshop.nl.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Partyshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Partyshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 2.1 Alle aanbiedingen van The Partyshop zijn vrijblijvend en The Partyshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 • 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Partyshop. The Partyshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Partyshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 • 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 3.3 Betaling kan geschieden per overschrijving, eenmalige machtiging (tot € 50,-), PayPal of onder rembours (bij ontvangst). Bij betaling per overschrijving of éénmalige machtiging geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van The Partyshop.
 • 3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door The Partyshop bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien The Partyshop haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van The Partyshop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 • 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is The Partyshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • 3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Partyshop.

Artikel 4. Levering

 • 4.1 De door The Partyshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 • 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan The Partyshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door The Partyshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 • 6.2 The Partyshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 • 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u The Partyshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft The Partyshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan The Partyshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 • 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en The Partyshop, dan wel tussen The Partyshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en The Partyshop, is The Partyshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Partyshop.

Artikel 9. Overmacht

 • 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Partyshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Partyshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Partyshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diverse

 • 10.1 Indien u aan The Partyshop opgave doet van een adres, is The Partyshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan The Partyshop opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 10.2 Wanneer door The Partyshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat The Partyshop deze voorwaarden soepel toepast.
 • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Partyshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Partyshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 10.4 The Partyshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

The Partyshop respecteert de privacy van alle bezoekers en klanten van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie.
De persoonlijke informatie die U ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens dient u éénmalig in te vullen wanneer u een account op onze website aanmaakt(als bezoeker bent u vrij om een account aan te maken. Deze gegevens hebben wij alleen nodig om de koopovereenkomst op te maken.)
Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Herroepingsrecht

Bij koop op afstand heeft u een periode van tenminste 14 dagen, na ontvangst van een product, het recht zonder opgaaf van reden het artikel terug te sturen. Alleen de kosten van retour sturen zijn voor uzelf. Het is niet de bedoeling dat u het artikel in die tijd ook gebruikt heeft, het gaat dus echt om een zichttermijn. Indien u iets terugstuurt bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending.
LET OP: gaarne zeer zorgvuldig met de verpakking omgaan zodat wij het product weer kunnen verkopen. Wij zullen de betaalde bedragen binnen max. 14 dagen na ontvangst van de retour(en) op uw rekening terug storten. U kunt retour(en) naar:

 • The Partyshop
 • Waddenweg 3a
 • 1025 PR Amsterdam